Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

przy Zespole Placówek Oświatowych w Strzelinie

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii przy Zespole Placówek Oświatowych w Strzelinie ul. Ząbkowicka 30
57-100 Strzelin
Telefon/FAX: 71 39 27 830
e-mail: osrodekszkolny@wp.pl

MOS i Gimnazjum Strzelin

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Strzelinie jest jedną z 49 placówek działających na terenie Polski. Nasza placówka za główny cel stawia sobie pomoc chłopcom mającym problemy z funkcjonowaniem w szkołach masowych, problemy środowiskowe lub rodzinne. Chłopcy uczęszczający do naszej placówki zostali tu skierowani na podstawie orzeczenia z poradni psychologiczno pedagogicznej lub postanowieniem sądu rodzinnego. W placówce mieszka 48 chłopców w wieku gimnazjalnym. Do szkoły uczęszczają, oprócz wychowanków MOS, uczniowie tzw. „dochodzący” (zamieszkujący naszą gminę lub powiat). Uczniowie ci uczęszczają do gimnazjum z przysposobieniem do pracy.

Oprócz zajęć lekcyjnych wychowankowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań poprzez zajęcia pozalekcyjne, z których warto wymienić zajęcia na basenie i siłowni oraz działalność w różnych kółkach zainteresowań.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii przeznaczony jest dla uczniów przejawiających zaburzenia emocjonalne, takich, którzy nie potrafią funkcjonować w szkołach masowych mają problemy rodzinne lub środowiskowe i potrzebują wsparcia o charakterze socjoterapeutycznym. Wychowankowie przyjmowani są na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno pedagogicznej. Nad prawidłowym funkcjonowaniem czuwa Dyrektor mgr Beata Schaffner, Wicedyrektor Anna Barabach. Pomoc niosą nauczyciele, wychowawcy, psycholog i pedagog szkolny oraz wszyscy pracownicy ośrodka. Serdecznie zapraszamy.

KONCEPCJA SZKOŁY

STATUT ZPO